PROFIT VEDERE

Nudimo i

OSIGURANJE ZA STARIJA LICA

Osiguranje za starija lica je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti, namenjeno starijoj populaciji koja ima želju da finansijski obezbedi članove porodice, prijatelje i nakon svoje smrti. Takva osiguranja ne zahtevaju Zdravstveni upitnik ali imaju period odloženosti najduže do dve godine gde se vraća uloženi novac ukoliko se desi ranije smrt osiguranika. Svote novca bira sam osiguranik. Potrebna dokumentacija je lična karta i sredstva za prvu ratu premije.

Ovo osiguranje pruža Vam mogućnost da već danas krenete sa planiranjem sigurne budućnosti Vaše dece. Najvažnije je početi na vreme. Ugovor o osiguranju odložene privremene lične rente za školovanje dece može se ugovoriti za decu odmah po rođenju.

Ugovarači su uglavnom roditelji ili bliski rođaci koji na vreme žele da obezbede mogućnost detetu da se nakon punoletstva školuje gde želi ili započne sopstveni biznis.

Rentno osiguranje je štednja za budućnost. Ukoliko znate da će Vaša primanja u penziji biti mala ili ćete biti bez istih, program lične rente je štednja za dane kada će Vam novac biti isplaćen u celosti ili u vidu penzije. Za ovu vrstu programa nije bitan zdravstveni upitnik jer nije u pitanju vrsta životnog osiguranja već isključivo štednja.

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene ili članove, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.Kolektivnim osiguranjem zaposlenih obezbeđuje se zaštita zaposlenih od posledica povreda zadobijenih na poslu i van posla, kao i zaštita njihovih porodica u slučaju smrti osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja ili bolesti.
Osiguranje traje svih 24 sata dnevno, svuda i na svakom mestu. Osigurati se mogu zaposleni na određeno ili neodređeno vreme, kao i lica koja su angažovana za obavljanje povremenih ili privremenih poslova. U osiguranje se mogu uključiti i članovi porodice radnika od 14 do 75 godina starosti.

Kolektivno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja lica na poslu i u slobodnom vremenu je namenjeno osiguranju radnika u preduzećima, članovima udruženja ili društvima.Osiguravaju se svi zaposleni na određeno i neodređeno vreme kod ugovarača osiguranja prema matičnoj evidenciji ili prema spisku.

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Životni stil današnjeg poslovnog čoveka ne ostavlja mnogo vremena za brigu o ličnom zdravlju i zdravlju njegove porodice. Zbog toga moderna medicinska usluga mora da bude lako dostupna, visoko kvalitetna i efikasna.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao viši nivo zdravstvene zaštite, namenjeno je licima koja u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju:

 • imaju svojstvo osiguranog lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji,
 • koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem ili
 • koja nisu uključena u obavezno zdravstveno osiguranje.
 • za svako lice, bez obzira na godine života
 • bez obavljanja lekarskog pregleda,
  • zdravstvene zaštite trudnica
  • porođaj
  • zdravstvena zaštita novorođenog deteta.
 • Ovo osiguranje namenjeno je i stranim državljanima koji privremeno borave u Republici Srbiji.
  Ugovor o osiguranju se zaključuje na određeno vreme, najviše do godinu dana, sa mogućnošću produžetka.
  Ugovoreno osiguravajuće pokriće važi samo na teritoriji Republike Srbije.

  Programi INDVIDUALNIH ZDRAVSTVENIH OSIGURANJA omogućavaju vrhunsku medicinsku uslugu u privatnim i državnim klinikama, na vreme, organizovano i brzo.

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se može ugovoriti:

  • Individualno – za jednu osobu
  • Porodično – za pojedine ili sve članove uže i šire porodice
  • Kolektivno – za firme i njihove zaposlene

  OSIGURANJE POTRAŽIVANJA

  Ovo osiguranje Vam omogućava da zaštitite svoja potraživanja za slučaj neplaćanja od strane kupaca Vaših proizvoda. Naročito je izraženo prilikom izvoza i poslovanja sa inostranim partnerima. Pomaže Vam da procenite i predvidite rizike kojima ste izloženi.

  Osiguranje potraživanja Vam omogućava:

  • osiguranje neplaćanja kupaca
  • osiguranje od nesolventnosti kupaca
  • brz i efikasan pristup najvažnijim informacijama o izvoznim partnerima
  • praćenje kreditnih limita
  • stručnu procenu kreditne sposobnosti kupaca
  • sveobuhvatne informacije i savete

Trazite najbolju osiguravajuću kuću?

Mi imamo odgovor za vas.