PROFIT VEDERE

Osiguranje života

predstavlja jedan od najboljih finasijskih proizvoda, a svakako je jedini koji omogućava konbinaciju štednje i osiguranja

MEŠOVITO OSIGURANJE ŽIVOTA

je osiguranje koje Vam pruža mogućnost da za vreme dok štedite svoj novac istovremeno osigurate svoj život. Na taj način stvarate kapital sa kojim ćete se Vi osećati sigurnije, a možete biti sigurni da će u slučaju neželjene situacije članovi Vaše porodice biti zbrinuti

RIZIKO OSIGURANJE

je osiguranje života za slučaj smrti. Ono nema karakter štednje i po isteku polise nema nikakvih isplata. Život zna da bude nepredvidiv, da donese neželjene i tragične događaje koji potpuno menjaju život porodice koja ostaje posle nas. Sa riziko osiguranjem štitite svoju porodicu (npr. pokriće stambenog kredita). U slučaju Vaše smrti Osiguravajuća kuća isplaćuje preostale rate, bilo da se radi o stambenom ili keš kreditu. Visina premije zavisi od visine kredita.

Uz mešovito osiguranje života se mogu ugovoriti i dopunska osiguranja:

DOPUNSKO OSIGURANJE-NEZGODA

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za
rad. Dopunsko osiguranje se može ugovoriti odmah prilikom sklapanja Ugovora ili bilo kada tokom osiguranja na godišnjicu Vaše polise.

DOPUNSKO OSIGURANJE BEST DOCTORS

Best Doctors je dopunsko zdravstveno osiguranje koje pokriva trošak lečenja težih oboljenja u inostranstvu, uključujući putne i smeštajne troškove. Ugovara se uz osiguranje i života odmah ili naknadno a do isteka trajanja ugovora o osiguranju života. Osiguravaju se samo zdrava lica.
Bolesti koje ovo dopunsko osiguranje pokriva su: lečenje kancera, koronarna bajpas hirurgija, neurohirurgija, zamena ili oporavak srčanog zaliska, donacija organa/transplantacija tkiva od živog kompatibilnog donora.

DOPUNSKO OSIGURANJE LICA OD NASTUPANJA TEŽIH BOLESTI

Osiguranje od težih bolesti se ugovara na isti vremenski perio kao i životno osiguranje i moguće ga je priključiti u toku trajanja osiguranja života ukoliko je ugovaranja tarife za teže bolesti lice zdravo.
Bolesti koje ovo dopunsko osiguranje pokriva su: maligni tumori, akutni infarkt miokarda, bypass -operacija koronarnih arterija, hronično otkazivanje bubrega, potpuno slepilo, transplantacija organa, kvadriplegija, cerebrovaskularni insult-šlog. Pored navedenih bolesti osiguranje pokriva i neophodnu trajnu negu (ustajanje i odlazak u krevet, oblačenje i svlačenje, pranje, češljanje, brijanje, uzimanje obroka i pića, mokrenje i stolica).
Dijagnostikovanjem neke bolesti, osiguraniku se odmah isplaćuje ugovorena osigurana suma u celosti čime se ne prekida osnovno osiguranje života.

DOPUNSKO OSIGURANJE ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE

Ovo osiguranje obezbeđuje naknadu troškova hirurških intervencija u slučaju nastanka bolesti koja nije bila indikovana pre sklapanja ugovora, ili u slučaju nezgode. Može da se ugovori istovremeno sa ugovorom o osiguranju života i na isti vremenski period ili naknadno tokom trajanja osiguranja. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume.

Trazite najbolju osiguravajuću kuću?

Mi imamo odgovor za vas.